APAKEYH 1 IOYNIOY 2001 AOEYMA TO BIBIOEIO TH ANNA MAE THN KAIEA KPA 97-99 TO BIBIOEIO APOYIATHKE TO MYITOPHMA OI EIZNTE IA TO BIBIO MIHE O HMOIOPAO AYO TIMA -  IA TON KNTANTINO BEITOPH KAI THN EMIY ANTEP TOY KENTPIKOY HPE TOY MYITOPHMATO IABAE H HOOIO MAPIA KATANPH H YPAEA EIE KATI MEPEMENA H EKOTPIA TH ITEE HTAN APPTH   OOI THN HEPAN KAITEPA EIAN EAE AAIA KAI I AYTO YNETPEXAN XIIOI YO OOI EKEINO TO AOEYMA EMITEYTIKOI -  A EINAI